ฟรี eBook: The Digital Experience Playbook (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัล (Digital Experience) ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับมูลค่าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรควรระวังคือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอาจนำมาซึ่งความซับซ้อนของระบบสารสนเทศ ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ความพร้อมใช้งาน และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Digital Experience