Dynatrace CISO Report 2023 (ฉบับภาษาไทย)

หลายองค์กรทั่วโลกต่างเริ่มนำหลักการ DevSecOps มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย หลักปฏิบัตินี้ผสานความร่วมมือระหว่างทีมนักพัฒนา ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทีมปฏิบัติการ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบแอปพลิเคชันที่มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนของวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์