Veeam แจกฟรี Whitepaper สรุปแนวทางรับมือ Ransomware ฉบับปี 2021

Veeam ได้จัดทำ Whitepaper ที่สรุปแนวทางการรับมือ Ransomware สำหรับธุรกิจองค์กรประจำปี 2021 โดยในแนวทางดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้