Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทย “4 กลยุทธ์การทำ Digital Transformation สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิตไทย เพื่อเอาชนะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน”

เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารในธุรกิจโรงงานและการผลิตได้นำไปประยุกต์ใช้ เอกสารฉบับนี้จะนำเสนอถึง 4 กลยุทธ์ใหม่ที่ธุรกิจโรงงานและการผลิตทั่วโลกเลือกใช้ในการทำ Digital Transformation อย่างประสบความสำเร็จ ดังนี้