Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทย "4 กลยุทธ์การทำ Digital Transformation สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิตไทย เพื่อเอาชนะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน"

การมาของ COVID-19 นั้นไม่เพียงแต่จะถือเป็นวิกฤตโรคระบาดทั่วโลกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่กระทบไปทั่วทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ในวิกฤตครั้งนี้ก็ถือว่ายังมีโอกาส เพราะการมาของ COVID-19 นั้นทำให้ธุรกิจทั่วโลกที่มีแผนการทำ Digital Transformation ซึ่งเคยต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการนั้น ต้องเร่งดำเนินแผนเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งการทำ Digital Transformation ในครั้งนี้ก็ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงยังเกิดการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการทำงานเป็นวงกว้าง

สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิต การปรับตัวท่ามกลางวิกฤตนี้ถือเป็นโจทย์ที่ไม่ง่าย และมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าและบริการของแต่ละธุรกิจ ทำให้เหล่าผู้ประกอบการและผู้บริหารนั้นต้องดิ้นรนมองหาหนทางใหม่ๆ ในการอยู่รอดและเติบโตด้วยตนเอง

เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารในธุรกิจโรงงานและการผลิตได้นำไปประยุกต์ใช้ เอกสารฉบับนี้จะนำเสนอถึง 4 กลยุทธ์ใหม่ที่ธุรกิจโรงงานและการผลิตทั่วโลกเลือกใช้ในการทำ Digital Transformation อย่างประสบความสำเร็จ ดังนี้

Download Infor Whitepaper: 4 กลยุทธ์การทำ Digital Transformation สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิตไทย

  • Please advise if your organization has plans to invest in/ upgrade the following IT Solutions:
  • Read Infor's privacy statement.