Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทยในหัวข้อ “5 ปัจจัยในการประเมินความคุ้มค่าก่อนลงทุนในระบบ Cloud ERP ปี 2021”

การเลือกใช้บริการ Cloud ERP ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ขององค์กรนั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และใน Whitepaper ภาษาไทย “5 ปัจจัยในการประเมินความคุ้มค่าก่อนลงทุนในระบบ Cloud ERP ปี 2021” นี้ก็ได้รวมเอาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของระบบ Cloud ERP เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งประเด็นในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ ERP สำหรับธุรกิจไทย