Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทยในหัวข้อ "5 ปัจจัยในการประเมินความคุ้มค่าก่อนลงทุนในระบบ Cloud ERP ปี 2021"

การเลือกใช้บริการ Cloud ERP ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ขององค์กรนั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และใน Whitepaper ภาษาไทย “5 ปัจจัยในการประเมินความคุ้มค่าก่อนลงทุนในระบบ Cloud ERP ปี 2021” นี้ก็ได้รวมเอาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของระบบ Cloud ERP เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งประเด็นในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ ERP สำหรับธุรกิจไทย

หากอ้างอิงจากรายงานของ IDC นั้นจะพบว่าแนวโน้มของการลงทุนในระบบ ERP ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2020 ที่ผ่านมานี้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2019 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจองค์กรจำนวนมากกำลังก้าวสู่การใช้งาน Cloud ERP กันมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง สิ่งหนึ่งที่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจองค์กรหลายแห่งนั้นก็คือการประเมินค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership – TCO) ของการใช้ระบบ Cloud ERP เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้นั่นเอง

เอกสารฉบับนี้ จะสรุปถึง 5 ประเด็นสำคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายในการถือครองหรือ Total Cost of Ownership (TCO) สำหรับการลงทุนในระบบ Cloud ERP เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกใช้ระบบ Cloud ERP ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมสูงสุด

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อทำการดาวน์โหลด Whitepaper ได้ทันที

Download Infor Whitepaper: 5 ปัจจัยในการประเมินความคุ้มค่าก่อนลงทุนในระบบ Cloud ERP ปี 2021

  • Please advise if your organization has plans to invest in/ upgrade the following IT Solutions:
  • Read Infor's privacy statement.