Alcatel-Lucent Enterprise แจกฟรี E-Book ดีๆ 6 สิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบเครือข่ายก่อนใช้ Wi-Fi 6

เมื่อ Wi-Fi ได้กลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานภายในธุรกิจองค์กรไปแล้ว แต่การมาของ Wi-Fi 6 ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, รองรับ Application ที่ต้องการ Bandwidth สูงขึ้น ไปจนถึงการรองรับอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นอีกก้าวที่ธุรกิจองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพื่อรองรับอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง