Alcatel-Lucent Enterprise แจกฟรี E-Book ดีๆ 6 สิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบเครือข่ายก่อนใช้ Wi-Fi 6

เมื่อ Wi-Fi ได้กลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานภายในธุรกิจองค์กรไปแล้ว แต่การมาของ Wi-Fi 6 ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, รองรับ Application ที่ต้องการ Bandwidth สูงขึ้น ไปจนถึงการรองรับอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นอีกก้าวที่ธุรกิจองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพื่อรองรับอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ Alcatel-Lucent Enterprise จึงได้จัดทำ E-Book ในหัวข้อ “Six MUST DOs for a successful Wi-Fi 6 migration” เพื่อสรุปถึงสิ่งที่เหล่าผู้ดูแลระบบ IT ต้องเร่งทำการปรับปรุงก่อนอัปเกรดมาสู่การใช้งาน Wi-Fi 6 เพื่อให้ Wi-Fi 6 นั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยภายใน E-Book ฉบับนี้จะสรุปถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • จุดแตกต่างของมาตรฐาน Wi-Fi 6 ที่เหนือกว่า Wi-Fi 5
 • ประเด็นที่ต้องประเมินก่อนการใช้ Wi-Fi 6
  • การเลือกใช้ Switch ที่เหมาะสม
  • การปรับปรุงเครอข่ายให้มีประสิทธิภาพสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
  • การปรับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายไร้สาย
  • การเตรียมระบบบริหารจัดการเครือข่าย
  • การเลือก Access Point ให้เหมาะสมกับงาน
  • การสำรวจพื้นที่ติดตั้ง

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลด E-Book ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Download ALE Whitepaper: Six MUST DOs for a successful Wi-Fi 6 migration

 • ALE may provide my contact details to authorized partners and each communication includes an unsubscribe option.