Infor แจกฟรี Whitepaper อัปเดตแนวทางการปรับปรุงระบบ Warehouse Management สำหรับธุรกิจค้าปลีก ปี 2019

ระบบ Warehouse Management Systems หรือ WMS นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบสำคัญที่เป็นหัวใจของธุรกิจค้าปลีก สำหรับการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบและสินค้า ทาง Infor ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ WMS จึงได้ออกมาแจก Whitepaper ทางด้านนี้ เพื่อให้ธุรกิจค้าปลีกไทยได้นำไปศึกษาและเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีคลังสินค้าอัจฉริยะสำหรับธุรกิจค้าปลีกในปี 2019