Infor แจกฟรี Whitepaper อัปเดตแนวทางการปรับปรุงระบบ Warehouse Management สำหรับธุรกิจค้าปลีก ปี 2019

ระบบ Warehouse Management Systems หรือ WMS นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบสำคัญที่เป็นหัวใจของธุรกิจค้าปลีก สำหรับการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบและสินค้า ทาง Infor ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ WMS จึงได้ออกมาแจก Whitepaper ทางด้านนี้ เพื่อให้ธุรกิจค้าปลีกไทยได้นำไปศึกษาและเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีคลังสินค้าอัจฉริยะสำหรับธุรกิจค้าปลีกในปี 2019

Aruba แจกฟรี คู่มือการออกแบบ LAN/WLAN สำหรับผู้ใช้งาน 500 คน ฉบับปี 2019

Aruba Networks ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กร ได้ออกเอกสาร ARUBA CAMPUS FOR MIDSIZE NETWORKS: Design & Deployment Guide เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เหล่า IT Manager, Network Engineer และผู้ดูแลระบบ IT ในการออกแบบระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานจำนวนไม่เกิน 500 คน โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารฟรีๆ ดังนี้