Zendesk แจกฟรี Whitepaper สรุปแนวโน้มการทำ Omnichannel Customer Service

สำหรับเหล่าธุรกิจบริการ และผู้ที่ทำงานด้านการดูแลลูกค้าหรือการตลาด ทาง Zendesk ได้จัดทำ Whitepaper เพื่อสรุปแนวโน้มด้านความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนไปต่อการให้บริการของภาคธุรกิจ และแนวทางการนำ Omnihannel มาใช้ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้