Zendesk แจกฟรี Whitepaper สรุปแนวโน้มการทำ Omnichannel Customer Service

สำหรับเหล่าธุรกิจบริการ และผู้ที่ทำงานด้านการดูแลลูกค้าหรือการตลาด ทาง Zendesk ได้จัดทำ Whitepaper เพื่อสรุปแนวโน้มด้านความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนไปต่อการให้บริการของภาคธุรกิจ และแนวทางการนำ Omnihannel มาใช้ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

Whitepaper ฉบับนี้มีชื่อว่า Better Customer Experiences with Omnichannel Engagement โดยภายในเอกสารฉบับนี้จะมีเนื้อหาด้วยกัน 8 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการในภาคอุตสาหกรรมทุกวันนี้
  • ข้อดีของการนำ Omnichannel มาใช้ในการให้บริการและการ Support ลูกค้า
  • โซลูชันด้านการทำ Omnichannel จาก Zendesk
  • ตัวอย่างการประเมินความคุ้มค่าและ ROI ในการลงทุนเทคโนโลยี Omnichannel ด้านการให้บริการด้วย Zendesk

ก็ถือเป็นอีก Whitepaper ที่ผู้อ่านในธุรกิจหลากหลายสามารถโหลดไปอ่านกันเป็นพื้นฐานได้ เพราะปัจจุบันนี้แทบทุกธุรกิจก็ต้องมีการสร้างคุณค่าเพิ่มเติมด้วยการเสริมบริการเข้าไปอยู่แล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ฟรีๆ ทันทีครับ

Download Zendesk: Better Customer Experiences with Omnichannel Engagement Whitepaper