Veeam แจกฟรี Whitepaper: 5 สาเหตุที่คุณควรเปลี่ยนระบบ Backup ของธุรกิจองค์กร

โซลูชันระบบสำรองข้อมูลแบบดั้งเดิมโดยส่วนใหญ่นั้นมักไม่ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันอีกแล้ว เนื่องจากการที่ฝ่าย IT มีเวลามาดูแลรักษาระบบ Backup น้อยลง รวมถึงยังต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อทำงานเชิงรุกที่ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ ของธุรกิจอยู่ตลอดนั่นเอง