Veeam แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทย 4 ปัจจัยสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Microsoft Azure

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งาน Micrsofot Azure เพื่อรองรับระบบ IT สำคัญของธุรกิจองค์กร Veeam ร่วมกับ TechTalkThai ได้จัดทำ Whitepaper ภาษาไทยฟรีในหัวข้อ “4 ปัจจัยสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Microsoft Azure” เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาได้ทันที โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้