Veeam แจกฟรี 5 เคล็ดลับ ใช้งาน AWS อย่างคุ้มค่าสูงสุด ปกป้องข้อมูลได้ทุกส่วน โดย Veeam

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งาน AWS เพื่อรองรับระบบ IT สำคัญของธุรกิจองค์กร Veeam ร่วมกับ TechTalkThai ได้จัดทำ Whitepaper ภาษาไทยฟรีในหัวข้อ “5 เคล็ดลับ ใช้งาน AWS อย่างคุ้มค่าสูงสุด ปกป้องข้อมูลได้ทุกส่วน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาได้ทันที โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้