Sponsored Webinar: Digital Transformation 2018 – เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน โดย Epicor

TechTalkThai ร่วมกับ Epicor ขอเรียนเชิญเหล่าวิศวกรและฝ่าย IT ในธุรกิจด้านการผลิตและโรงงาน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Digital Transformation 2018 – เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน โดย Epicor” เพื่อรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้