Veeam แจกฟรี แนวทางการออกแบบระบบ Multi-Cloud Backup สำหรับธุรกิจองค์กรไทยปี 2021 ฉบับภาษาไทย

สำหรับธุรกิจองค์กรที่กำลังวางแผนด้านระบบ Multi-Cloud Backup ให้ตอบโจทย์กับการใช้งาน Veeam ร่วมกับ TechTalkThai ได้จัดทำ Whitepaper ภาษาไทยฟรีในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบระบบ Multi-Cloud Backup สำหรับธุรกิจองค์กรไทยปี 2021” เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาได้ทันที โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้