แจกเอกสาร Infographic สรุปแนวโน้มการสำรองข้อมูลสำหรับ SaaS Application จาก Dell Technologies

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถสำรองข้อมูลท่ามกลางการทำงานแบบ Hybrid Work ได้อย่างเหมาะสม ทาง Dell Technologies จึงได้จัดทำ Infographic ที่สรุปทั้งแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดในการสำรองข้อมูล SaaS Application เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปทำการศึกษาได้ทันทีดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร Inforgraphics SaaS Backup

  • Dell Technologies และกลุ่มบริษัทในเครือ ขอติดต่อกลับเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่าน รวมถึง update ผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชัน และ กิจกรรมต่างๆ ของ Dell Technologies โปรดระบุว่าท่านสะดวกรับทราบข่าวสาร และให้เราติดต่อได้หรือไม่ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราได้ที่นี่ และท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้) *
  • Read our privacy policy.