ฟรี Marketing Research: การจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจขนาดกลางโดยมุมมองจากบุคคลระดับแนวหน้า (ภาษาไทย) โดย Hitachi Vantara

เดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมา 451 Research ได้ทำการศึกษาเพื่อสำรวจประเด็นด้านความสำคัญ ความวิตกกังวล และกลยุทธ์ทางด้าน IT Infrastructure และ Data Storage ของธุรกิจขนาดกลางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากบริษัทสัญชาติอเมริกาในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีพนักงานระหว่าง 500 – 2,000 คน และมีระบบจัดเก็บข้อมูลระดับ Terabytes จนถึงหลาย Pentabytes ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญเป็นเอกสารความยาว 19 หน้า  เนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

  • ภาพรวมการจัดลำดับความสำคัญของฝ่าย IT
  • ผลกระทบของโควิด-19
  • การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • การเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวแก่ระบบ IT
  • ความสัมพันธ์ระหว่าง IT และภาคธุรกิจ
  • การจัดการกับปัญหาความซับซ้อนของระบบ IT
  • ความยืดหยุ่นด้านการเงิน
  • คุณลักษณะของ Storage และ Vendor ที่องค์กรต้องการ
  • การวางแผนเรื่องความจุของ Storage

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด Marketing Research ฉบับภาษาไทยได้ฟรี

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

  • Read our privacy policy.