ฟรี ESG White Paper: Enterprise Data Loss Prevention โดย Palo Alto Networks

Enterprise Strategy Group (ESG) บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้าน IT ตีพิมพ์ White Paper เรื่อง “Enterprise Data Loss Prevention, Revisited” พร้อมอัปเดตแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในยุคที่ข้อมูลกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่ง ทั้งที่ Data Center, อุปกรณ์ปลายทาง และระบบ Cloud รวมไปถึงแนะนำโซลูชัน Enterprise Data Loss Prevention ใหม่ล่าสุดจาก Palo Alto Networks ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด White Paper ไปศึกษาได้ฟรี

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เร่งการทำ Digital Transformation ขององค์กรทั่วโลกให้เร็วยิ่งขึ้น หลายๆ องค์กรนำระบบ Cloud เข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ การปรับไปใช้ระบบ Cloud นี้เอง แม้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการด้าน IT รวมไปถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้แนวทางการป้องกันข้อมูลสูญหาย/รั่วไหล (Data Loss Prevention: DLP) มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกกระจายออกไปทั้งภายใน Data Center, อุปกรณ์ปลายทาง และบนระบบ Cloud การมีกระบวนการด้าน DLP ที่ทันสมัยเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทั้งขณะจัดเก็บและขณะรับส่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรไม่สามารถมองข้ามได้

เอกสาร White Paper เรื่อง “Enterprise Data Loss Prevention, Revisited” ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 15 หน้า เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่แนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง Work from Home, การออกแบบสถาปัตยกรรม DLP ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป, การวางกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น GDPR, HIPAA ไปจนถึงแนะนำโซลูชัน Enterprise Data Loss Prevention ของ Palo Alto Networks ที่จะมาช่วยเรื่อง Discover, Monitor และ Protect ข้อมูลสำคัญขององค์กร

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด White Paper ไปศึกษาได้ฟรี

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

  • Read our privacy policy.