ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา SDI talk EP#1 Sustainability Digital Intelligence: Automation & AI - Bridging Tech and Sustainability

ทุกวันนี้ ความยั่งยืนหรือ Sustainability นั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของธุรกิจและองค์กรทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้คนมากยิ่งขึ้น

ในงานเสวนาครั้งนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, UiPath และบริษัท Automat Consulting จำกัด ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างพื้นที่ในการพูดคุยแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ในประเด็นด้านความยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ RPA เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการเชิญวิทยากรจาก Mitsui Sumitomo Insurance และ KBTG มาร่วมพูดคุยเจาะลึกในประเด็นด้าน AI และ RPA โดยเฉพาะ

งานเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 16:00-19:00 ณ CBS Café คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้

16:00 – 16:15

Welcome speech
Prof. Wilert Puriwat, D.Phil. (Oxon) DEAN OF CBS

16:15 – 16:35

Sustainability with Business Innovation
Asst. Prof. Sansakrit Vichitlekarn, Ph.D., Deputy Dean for Innovation and Sustainability, CBS

16:35 – 17:05

Investing in Automation&AI for Sustainability
Ms. Paweesuda Sumitpaibul, Corporate Planning – Corporate IT / Digital Project, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (Thailand Branch)

17:05 – 17:20

Break 15 minutes

17:20 – 18:00

Leveraging the Power of Automation & AI for Sustainable Business Innovation
Mr. Suntad Cherdchanyapong, Director Automat Consulting Co., Ltd.

18:00 – 18:30

Capability of Automation&AI for Creating Business Innovation & Sustainability
Mr. Visarut Chamnong & Mr. Sorasak Leelapornudom, Senior Consultant Automat Consulting

18:30 – 18:50

SME innovation with automation & AI
Dr. Komes Chandavimol, Principal Research Engineer, KBTG

18:50 – 19:00

Session key take aways
Mr. Wasin Wattanaworakijkul, President of the Alumni Association of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University