ฟรี Buyer's Guide: Audit Management Solution ฉบับภาษาไทยจาก Wolters Kluwer

Wolters Kluwer ผู้นำด้าน Information Services & Solutions สำหรับหน่วยงานด้าน Health, Tax & Accounting, Finance, Compliance และ Legal ออก eBook คู่มือผู้ซื้อระบบการจัดการการตรวจสอบ (Buyer’s Guide: Audit Management Solution) ฉบับภาษาไทย เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรมีความเข้าใจ สามารถเตรียมพร้อม และดำเนินการจัดซื้อระบบการจัดการการตรวจสอบที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดได้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด eBook ไปศึกษาได้ฟรี

คู่มือผู้ซื้อฉบับนี้มีความยาว 22 หน้า จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบ (Audit Department) มีความเข้าใจว่าระบบการจัดการการตรวจสอบคืออะไร ทำงานอย่างไร และจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าโซลูชันจากผู้ขายรายใดมีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด หลังจากนั้นคือการขออนุมัติจากฝ่ายบริหารและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรเพื่อจัดซื้อและเตรียมการติดตั้งใช้งาน

เนื้อหาในคู่มือจัดซื้อนี้ประกอบด้วย

  • ระบบการจัดการการตรวจสอบคืออะไร ทำงานอย่างไร
  • ระบบการจัดการการตรวจสอบช่วยสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบได้อย่างไร
  • การเตรียมพร้อมก่อนใช้ระบบการจัดการการตรวจสอบ
  • ผลตอบแทนหรือ ROI จากการลงทุนในระบบการจัดการการตรวจสอบ
  • การทำความเข้าใจและขออนุมัติการจัดซื้อจากฝ่ายบริหาร
  • การเริ่มต้นใช้งานระบบการจัดการการตรวจสอบ

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด eBook (PDF) ได้ฟรีด้านขวามือ