A Blueprint of Digital Age Networking - แนวทางการอัปเกรดระบบเครือข่ายด้วย Alcatel-Lucent Enterprise

ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายของธุรกิจองค์กรให้ตอบโจทย์ต่ออนาคตนั้น มีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอยู่มากมาย ซึ่ง Alcatel-Lucent Enterprise นั้นก็ได้สรุปถึงแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายให้ตอบรับต่อความต้องการในอนาคตเอาไว้ภายใต้แนวคิดของ Digital Age Networking หรือ DAN พร้อมให้ธุรกิจองค์กรดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปศึกษาได้ทันที

ระบบเครือข่ายภายใต้แนวคิด DAN นี้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

  • Autonomous Network ระบบเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการได้แบบอัตโนมัติ
  • IoT การรองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ชนิดใหม่ๆ ภายในระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงปลอดภัย
  • Business Innovation การนำศักยภาพและข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายมาใช้ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางธุรกิจ

ผู้ที่สนใจศึกษาแนวคิด DAN ของ Alcatel-Lucent Enterprise สามารถทำการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ทันที

Download Alcatel-Lucent Enterprise: Digital Age Networking for Enterprise