Adobe แจกฟรี ผลการวิจัยว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้กระบวนการออกแบบ User Experience ดีขึ้นได้อย่างไร

Adobe ได้ร่วมมือกับ Pfeiffer Consulting ทำการศึกษาว่าธุรกิจที่ใช้งาน Adobe XD CC ในการออกแบบ User Experience นั้น จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้มากน้อยเพียงใดในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้ธุรกิจองค์กรที่ต้องการปรับ Workflow ด้านการออกแบบ User Experience ให้เป็นระบบ สามารถนำไปศึกษาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ Adobe XD CC ในการทำงานได้

รายงานฉบับนี้มีความยาว 6 หน้า โดยในรายงานมีการแนะนำ Adobe XD CC อย่างรวบรัด พร้อมระบุถึงปัญหาที่ธุรกิจต้องเผชิญในการออกแบบ User Experience และผลการทำ Benchmark ด้านความเร็วในการทำงานด้วยการใช้ Adobe XD CC เปรียบเทียบกับการออกแบบโดยไม่ใช้ Adobe XD CC

ในการ Benchmark นี้มีทั้งการออกแบบ Contact Card, การปรับการออกแบบจาก LoFi มาสู่ HiFi, การสรุปรายละเอียดการออกแบบเพื่อส่งต่อให้กับ Developer, การสร้างเอกสารอ้างอิงจาก Flow Chart และยังมีการกล่าวถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการออกแบบ User Experience อีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรีๆ ทันที

Download the Pfeiffer Report - เทคโนโลยีจะช่วยให้กระบวนการออกแบบ User Experience ดีขึ้นได้อย่างไร?

  • By supplying my contact information, I authorize the Adobe family of companies to contact me with personalized communications about Adobe’s products and services.