ฟรี White Paper: การป้องกันภัยคุกคามระดับสูงและ Threat Intelligence สำหรับรับมือกับ Targeted Attacks โดย Kaspersky Lab

การโจมตีแบบพุ่งเป้าเฉพาะเจาะจง (Targeted Attacks) และการโจมตีแบบ Advanced Persistent Threats (APTs) เป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีอันตรายสูงสุดสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัล รายงานจาก IDC ระบุว่า 41% ขององค์กรในเขตเอเชียแปซิฟิกมีความกังวลต่อการโจมตีรูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะที่ภัยคุกคามเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบเก่า และใช้แนวทางปฏิบัติที่ล้าสมัยในการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้น

เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการโจมตีแบบพุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แคสเปอร์สกี้ แลป (Kaspersky Lab) จึงได้จัดทำ White Paper ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะของการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และความสูญเสียที่องค์กรจะได้รับเมื่อตกเป็นเป้าหมาย รวมไปถึงแนะนำแนวทางในการป้องกันแบบบูรณาการผ่านทางโซลูชัน Kaspersky Threat Management and Defense โดยมีความยาว 15 หน้า ประกอบด้วย

  • ความเสี่ยงของภัยคุกคามระดับสูงและการโจมตีแบบพุ่งเป้าเฉพาะเจาะจง
  • คุณลักษณะของการโจมตีแบบพุ่งเป้าเฉพาะเจาะจง
  • ความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรในปัจจุบัน
  • กลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่พร้อมปรับตัว (Adaptive Security) ได้แก่ ป้องกัน ตรวจจับ ตอบสนอง และคาดการณ์
  • แนะนำโซลูชัน Kaspersky Threat Management and Defense

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด White Paper ฉบับภาษาไทยได้ฟรี

kaspersky_tmd_wp_1

ดาวน์โหลดฟรี: White Paper การป้องกันภัยคุกคามระดับสูงและ Threat Intelligence สำหรับรับมือกับ Targeted Attacks (ภาษาไทย)

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ